Toke Højby Lorentzen

Strategic Opacity

Strategic Opacity (opus 20)

Ved udelukkende at være vævet af glasfibre nærmer Toke Højby Lorentzens værk Strategic Opacity sig dagens kommunikationsteknologis infrastruktur, hvor data ledes gennem glastråde. Samtidig henviser værkets industrielt fremstillede glasfibervæv teknologihistorisk set til den automatiserede væv og anvendelsen af hulkortet til datalagring og –overførsel. Her udnyttes, at fraværet af en ting kan være lige så
informationsgivende som dens tilstedeværelse. Lorentzen har udsat det industri-vævede materiale for videre bearbejdning ved at trække tråde ud af det igen, enkeltvist og metodisk. Den betydning der indtræffer efter håndens intervention, og de heraf opståede afvigelser fra det industrielle vævs rigide system, kan blandt andet tilgås som data ligesom hulkortet kan.

Strategic Opacity tager sin titel fra litteraturhistoriker Stephen Greenblatt, der anvender begrebet til at beskrive, hvordan udeladelse
 eller fravær af forklarende nøgleelementer i et narrativ, kan skabe en
mere intens oplevelse for den meningsskabende læser og derved ende med at give fortællingen en dybere betydning. For yderligere at bearbejde vævets data har Lorentzen scannet vævet, hvorefter han har engageret to komponister til at aflæse vævets mønster som et partitur og hver især opsætte et system for aflæsningen.

 

/////////////(English version)/////////////

 

Being woven exclusively out of glass fibres, Toke Højby Lorentzen’s Strategic
Opacity approximates the infrastructure of present-day communication technology where data is transmitted via fiber-optic cables. At the same time, the industrially manufactured fiberglass woven fabric points back to the history of technology, referencing the automated loom and the use of punched cards to store and transfer data. Such technology made use of the fact that the absence of a given thing can provide as much information as its presence. Lorentzen has subjected the industrially woven material to further processing by manually pulling threads out of it, individually and methodically. The new significance created by this intervention made by human hand, and the deviations it causes from the rigid system of the industrial fabric, can be accessed as data, in the same way as that of a punched card.

Strategic Opacity takes its title from the literary historian Stephen Greenblatt, who uses the term to describe how the omission or absence of key explanatory elements in a narrative can create a more intense experience for the reader, thereby ultimately giving the narrative deeper meaning. To further process the data found in the fiberglass fabric, Lorentzen scanned it and had two composers read the patterns found there as a musical score, each setting up an individual system for their reading.