Emilie Tarp Østensgård

Billedhuggerskolen Charlottenborg / The School of Sculpture Charlottenborg

emilietarp@outlook.com

Emilie Tarp Østensgård

emilietarp@outlook.com
emilietarp.com
Instagram

Fotos: David Stjernholm / Photos: David Stjernholm

 

Looking Through Letters, 2021

To bannere hænger ned fra loftet, florlette men insisterende. På dem ses noget, som kunne være skrifttegn eller symboler, der umiddelbart ikkelader sig tyde ud fra en konventionel viden om sprog. Alligevel synes de måske velkendte for den, der kender til det latinske alfabet. Dette alfabet har netop været udgangspunktet for Emilie Tarp Østensgårds undersøgelse af, hvordan sprog, brugt primært i den vestlige verden, er opbygget og hvilken magt de udøver. Både visuelt, grammatisk og semantisk.

Grænsen mellem skrifttegn og ornamentik er udvisket. Tegnene er trykt på delvist gennemsigtigt silke; et materiale med meget stærke fibre, som samtidig synes smidigt, blødt og levende. Det får bannerne til at fremstå som en membran eller en tynd hinde, der ligesom ord lægger sig over omgivelserne og betegner. Det logisk og rationelt opbyggede sprog er dog efterladt. I stedet forsøger tegnene blidt at omslutte sig sine omgivelser.

Traditionelle læseretninger udfordres og relativeres, da tegnene ikke ordner sig i et lineært forløb. På den måde er de fleksible og giver plads til nuancering. Løsrevet fra deres oprindelige kontekst bliver tegnene ved med både at undslippe og skabe betydning. De er åbne, porøse og flydende og kan skifte form afhængig af hvem, der ser. Dette fordrer en øget opmærksomhed fra os som møder værket. En opmærksomhed, som muligvis vil åbne for en større sensibilitet og bevidsthed om vores egen position i verden, som krop, sansende og ikke mindst kommunikerende væsener.

 

_________

 

Two banners hang from the ceiling, delicate yet insistent. On them is what might be signs, characters or symbols that cannot be immediately deciphered on the basis of conventional knowledge of language. Still, they may seem familiar to anyone who knows the Latin alphabet. This alphabet has been the starting point for Emilie Tarp Østensgård’s study of how languages used primarily in the Western world are structured and what power they exercise – visually, grammatically and semantically.

The boundary between written characters and ornamentation is blurred. The characters have been printed on partially transparent silk; a material with very strong fibres that also have a supple, soft and vibrant quality. It makes the banners appear like a membrane or a thin film that, like words, spreads out across the surroundings, covering them in signs, denoting and designating. However, all ties to logical, rationally constructed language have been left behind. Instead, the characters seek to gently enshroud their surroundings.

Conventional reading directions are challenged and relativized as the characters do not fall into any linear sequence. In this way, they are flexible and provide space for nuance. Detached from their original context, the characters continue to evade and create meaning. They are open-ended, porous and fluid, capable of changing shape depending on who is watching. This requires increased attention from those of us who encounter the work. An attention that may pave the way for a greater sensitivity and awareness of our own position in the world, as bodies and as sensing and – especially – communicating beings.

Fotos: David Stjernholm / Photos: David Stjernholm