Josephine Kamoun Johansson

Billedhuggerskolen Charlottenborg / School of Sculpture Charlottenborg

josephinekamounjohansson@gmail.com

Josephine Kamoun Johanssons maskinvævede billedtæpper hænger forskudt af hinanden fra loftet. I et spændingsfelt mellem billedkunst, mode, dagbogsnotater og brandede statements undersøger hun forskellige måder, hvorpå vi som mennesker indoptager, drages af og interagerer med en kommercialiseret socialitet, digital som fysisk. 

Tegneseriehunden på værket Beautiful Liberté er kopieret fra nogle stiletter designet af modehuset Balenciaga. Her smelter haute couture sammen med børneværelset. Et greb, der ligeledes kan siges at være på spil i billedtæpperne, dog med den væsentlige forskel, at kunstneren tydeliggør modeindustriens fetichering af ungdoms- og i dette tilfælde børnekultur. Kamoun Johansson peger på, hvordan ungdomsliv, tvivl og søgen efter identitet bliver udnyttet af firmaer, både i måden produkterne udformes på og hvordan de brandes. Sætningerne på tæpperne er hentet fra kunstnerens egen dagbog, som hun holdt som teenager. Løsrevet fra denne kontekst fremstår de næsten trivielle og generiske. Her insinueres det, hvordan vi både er medproducent og kunde på samme tid. Denne forskydning fra det personlige og intime til det standardiserede og masseproducerede er ligeledes tilstede i selve fremstillingsmetoden af tæpperne. 

Vævning forbindes traditionelt med det håndlavede, fordybelse, langsomhed og med et kunstnerisk håndværk oftest udført af kvinder. Ved at fremstille tæpperne digitalt og på maskine accelereres processen, og disse konventionelle konnotationer vendes på hovedet. Kamoun Johansson stiller dermed spørgsmålstegn ved den kunstneriske produktionsmetode. Det digitale overfor det håndværksmæssige, det unikke overfor det reproducerbare og ikke mindst kunstnerens rolle i denne proces. Hvad der umiddelbart blot fremstår som dekorative billedtæpper, rummer en spiddende kritik af vores forbrugersamfund og tydeliggør vores egen rolle som bidragyder og offer på en og samme tid.

——-

Josephine Kamoun Johansson’s machine-woven tapestries are hung from the ceiling in a staggered sequence. Operating in a field where visual art, fashion, diary entries and branded statements intersect, she explores different ways in which we as humans absorb, are lured in by and interact with a commercialised sociality, digital as well as physical.

The cartoon dog in Beautiful Liberté is copied from a pair of stilettos designed by the fashion house Balenciaga. Here, haute couture meets the nursery. A similar approach is in evidence in the tapestries, albeit with the significant difference that the artist highlights the fashion industry’s fetishization of youth culture – and, in this case, children’s culture. Kamoun Johansson points out how the realities of life as a young person, with all its doubts and search for identity, are exploited by companies, both in the way the products are designed and how they are branded. The sentences on the tapestries are taken from the artist’s own teenage diary. Detached from this context, they appear almost trivial and generic. Here, the work points at how we are simultaneously co-producers and customers at the same time. This shift from the personal and intimate to the standardised and mass-produced is also present in the method used to make the tapestries.

Weaving is traditionally associated with something handmade, with immersion and slowness,  and is seen as an artistic craft mostly practiced by women. These tapestries were created digitally and machine-woven, thereby accelerating the process and turning such conventional connotations upside down. With this move, Kamoun Johansson questions artistic methods of production. The digital versus craft, the unique versus the reproducible and, not least, the artist’s role in this process. What seems at first to simply be decorative tapestries incorporate an incisive critique of our consumer society and highlight our own dual role as contributors and victims.